Sądowe dochodzenie roszczeń w tym odszkodowania

  • Odszkodowania z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne rzeczy, w tym budynków i budowli
  • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • Bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • Roszczenia z tytułu posadowienia urządzeń przesyłowych na cudzej nieruchomości
  • Błędy medyczne
  • Naruszenie dóbr osobistych
  • Błędne decyzje administracyjne i bezczynność administracji
  • Prawo prasowe
  • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
  • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym